Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy trình giải quyết TTH: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến được thực hiện tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên