• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử xã Hòa Tân Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 2/11, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 119 -HD/BTGTW về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Căn cứ Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (sau đây gọi tắt là Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam), nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     

1. Tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động để tổ chức thành công Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động công tác Hội Nông dân các cấp và các phong trào thi đua yêu nước của nông dân Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

2. Thông qua tuyên truyền, làm rõ vai trò, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc của cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam; góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy Đảng, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu và những giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Các kỳ Đại hội toàn quốc, nhất là tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Quá trình ra đời, phát triển, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam và vị trí, vai trò, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn 2018 - 2023, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước của nông dân như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình, tiêu biểu của nông dân và tổ chức Hội Nông dân trên các lĩnh vực.

4. Không khí và các hoạt động của Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; nhất là các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tham luận của đại biểu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội đề ra nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả bầu cử Ban Chấp hành khóa VIII; sự quan tâm, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và hội viên, nông dân đối với Đại hội.

5. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, công tác nhân sự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ hình ảnh cán bộ Hội và hội viên, nông dân ưu tú tham dự Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

6. Các hoạt động chào mừng Đại hội trong cả nước; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

7. Một số khẩu hiệu tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam:

(1) Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

(2) Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

(3) Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

(4) Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới!

(5) Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế!

(6) Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn!

(7) Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh!

(8) Nông dân Việt Nam chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

(9) Nông dân Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo!

(10) Nông dân Việt Nam tích cực bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc!

(11) Xây dựng người nông dân Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại!

(12) Xây dựng gia đình nông dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, văn minh!

(13) Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nông dân Việt Nam!

(14) Nông dân Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả!

(15) Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

(16) Giai cấp nông dân Việt Nam đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập, phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

(17) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

(18) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

(19) Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

- Phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo về Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

- Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc về Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

2. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố tiếp sóng trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIII Hội Nông dân Việt Nam trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời định hướng tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

3. Hội Nông dân Việt Nam

- Xây dựng kế hoạch và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam trong các cấp Hội.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền về Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

4. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Xây dựng kế hoạch, bố trí thời lượng phù hợp để làm tốt tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; chú trọng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin, bài về phong trào thi đua yêu nước của nông dân và hoạt động xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

- Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; chạy trailer, chân chữ giới thiệu về Đại hội, đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại hội trên các bản tin thời sự trước và trong những ngày diễn ra Đại hội; phối hợp xây dựng, phát sóng phim phóng sự về Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam.

- Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sản xuất và phát sóng các phóng sự tuyên truyền về lịch sử truyền thống, kết quả công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; đưa các tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam trên các kênh sóng, phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương và các kênh truyền hình thiết yếu tổ chức tiếp sóng trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và sản xuất các chương trình tuyên truyền Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam./.


Tác giả: Vin VHTT
Nguồn:BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu chung
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 5
Hôm qua : 13
Tháng 05 : 468
Năm 2024 : 1.740
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội